The R&A - Working for Golf
De bal zoeken: vinden en identificeren van de bal
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4

Doel van de regel: Regel 7 staat je toe redelijke handelingen te verrichten om na iedere slag correct naar je bal in het spel te zoeken.

  • Maar je moet voorzichtig zijn, omdat je bestraft wordt als je te ruw te werk gaat en je de omstandigheden die je volgende slag beïnvloeden verbetert.
  • Je krijgt geen straf als je bal per ongeluk wordt bewogen bij pogingen om de bal te vinden of te identificeren, maar je moet de bal dan wel op de oorspronkelijke plek terugplaatsen.
7.1
Hoe correct naar de bal te zoeken
a
Je mag redelijke handelingen verrichten om je bal te vinden en te identificeren

Je mag op correcte wijze naar de bal zoeken door redelijke handelingen te verrichten om hem te vinden en te identificeren, zoals:

  • Zand en water verplaatsen.
  • Gras, struiken, boomtakken en andere levende of vastzittende begroeiing bewegen of buigen en ook afbreken, maar alleen als dat afbreken het gevolg is van redelijke handelingen om de bal te vinden en te identificeren.

Er volgt geen straf als dergelijke redelijke handelingen die deel uitmaken van correct zoeken de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren. Echter als de verbetering het gevolg is van handelingen die niet meer redelijk zijn voor correct zoeken, krijg je de algemene straf.

b
Wat je moet doen als zand, dat de ligging van je bal beïnvloedt, verplaatst wordt terwijl je probeert hem te vinden of te identificeren

Je moet de oorspronkelijke ligging namaken in het zand, maar als de bal met zand bedekt was, mag je een klein gedeelte van de bal zichtbaar laten.

Als je de bal speelt zonder de oorspronkelijke ligging na te maken, krijg je de algemene straf.

7.2
Hoe je je bal identificeert

Je mag je bal identificeren doordat je hem tot stilstand ziet komen of het merkteken op je bal ziet.

Zie volledige regels Voor meer informatie hoe je een bal kunt identificeren.

7.3
Bal opnemen voor identificatie

Je mag een bal opnemen om hem te identificeren als een bal misschien van jou is, maar je hem niet kunt identificeren zoals hij ligt. Echter, de plek waar de bal ligt, moet eerst worden gemarkeerd en de bal mag niet verder schoongemaakt worden dan nodig is om hem te identificeren (behalve op de green).

Als de opgenomen bal van jou is of van een andere speler moet hij worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek.

Als jij je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren, je de ligplaats niet markeert voor je hem opneemt of de bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan krijg je één strafslag.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 7.3: algemene straf.

7.4
Bal per ongeluk bewogen bij een poging om de bal te vinden of te identificeren

Als je bal bij pogingen de bal te vinden of te identificeren per ongeluk door jou, je tegenstander of ieder ander bewogen wordt, volgt er geen straf.

Als dit gebeurt, moet de bal op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) worden teruggeplaatst. en daarbij:

  • Als de bal op, onder of tegen een vast obstakel, een integraal deel van de baan, een out-of-bounds markering of levende of vastzittende begroeiing lag, moet de bal op de oorspronkelijke plek, op, onder of tegen het object worden teruggeplaatst.
  • Als de bal onder het zand lag, moet de oorspronkelijke ligging worden nagemaakt en moet de bal daarin worden teruggeplaatst. Je mag een klein gedeelte van de bal zichtbaar laten als de bal bedekt was met zand.

Straf voor overtreding van Regel 7.4: algemene straf.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.