The R&A - Working for Golf
Ontwijken van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels (met inbegrip van een bal of balmarker die het spel helpt of hindert)
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c

Doel van de regel: Regel 15 beschrijft wanneer en op welke manier je losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels zonder straf mag ontwijken.

 • Losse natuurlijke voorwerpen of kunstmatige voorwerpen worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom mag je ze meestal wegnemen wanneer ze je hinderen bij het spel.
 • Je moet wel voorzichtig zijn bij het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen in de nabijheid van je bal wanneer deze niet op de green ligt. Als door het wegnemen van een los natuurlijk voorwerp je bal beweegt, krijg je een strafslag.
15.1
Losse natuurlijke voorwerpen
a
Wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen

Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal, zowel op de baan als daarbuiten, zonder straf worden weggenomen. Het wegnemen mag je op iedere manier doen (zoals met je hand, voet, club of enig ander onderdeel van je uitrusting).

Echter er zijn twee uitzonderingen:

Uitzondering 1 - Het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen van een plaats waar een bal moet worden teruggeplaatst.

Uitzondering 2 - Beperkingen voor het opzettelijk wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen als dat de beweging van een bal kan beïnvloeden.

Zie volledige regels Voor meer informatie over deze uitzonderingen.

b
Bal bewogen bij het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen

Als door het wegnemen van losse natuurlijke voorwerpen je bal beweegt, moet je bal worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).

Als je bewogen bal voordat hij bewoog ergens anders stillag dan op de green of op de afslagplaats, krijg je één strafslag.

15.2
Losse obstakels
a
Ontwijken van losse obstakels

Wegnemen van een los obstakel. Je mag overal op of buiten de baan zonder straf een los obstakel wegnemen en dat mag je op iedere manier doen.

Als je bal beweegt terwijl je een los obstakel wegneemt, volgt geen straf en moet je je bal terugplaatsten op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is), zoals weergeven in afbeelding 15.2a #1.

Er zijn echter twee uitzonderingen, waarbij losse obstakels niet mogen worden weggenomen:

Uitzondering 1 - Bij het spelen van de afslagplaats mogen teemarkers niet worden verplaatst.

Uitzondering 2 - Beperkingen voor het opzettelijk wegnemen van een los obstakel om de beweging van een bal te beïnvloeden.

Zie volledige regels Voor meer informatie over deze uitzonderingen.

Wanneer je bal in of op een los obstakel ligt ergens op de baan maar niet op de green. Je mag deze situatie zonder straf ontwijken door je bal op te nemen en het losse obstakel weg te nemen. Je oorspronkelijke bal of een andere bal moet vervolgens worden gedropt op de manier zoals weergegeven in afbeelding 15.2a #2.

Wanneer een bal ergens op de baan in of op een los obstakel ligt (bijvoorbeeld op een handdoek), dan mag deze situatie zonder straf worden ontweken door de bal op te nemen, het losse obstakel te verwijderen en, behalve op de green, die bal of een andere bal te droppen.

Referentiepunt: Het bij benadering vastgestelde punt recht onder de plek waar de bal stillag in of op het losse obstakel.

Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt.

Beperkingen van de dropzone: De dropzone:

 • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
 • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt.

Zie volledige regels Voor informatie over hoe zonder straf een situatie te ontwijken wanneer je bal op de green op een los obstakel ligt.

b
Ontwijkprocedure als de bal niet wordt gevonden in of op een los obstakel

Zie volledige regels Voor informatie hoe zonder straf een belemmering te ontwijken wanneer je bal in of op een los obstakel terecht is gekomen en niet kan worden teruggevonden.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 15.2: algemene straf.

15.3
Een bal of balmarker helpt of hindert het spel
a
Een bal op de green helpt het spel

Deze regel is alleen van toepassing op een bal die stilligt op de green.

Als je redelijkerwijs van mening bent dat een bal op de green het spel van iemand zou kunnen helpen (bijvoorbeeld als deze in de nabijheid van de hole zou kunnen helpen om de bal te laten stoppen), mag je deze markeren en opnemen als het je eigen bal is, of wanneer het de bal van een andere speler is, van deze speler verlangen dat hij zijn bal markeert en opneemt.

Uitsluitend bij strokeplay:

 • De speler van wie verlangd wordt dat hij zijn bal opneemt, mag ervoor kiezen in plaats daarvan als eerste te spelen.
 • Echter als jij en een andere speler afspreken een bal te laten liggen om een van jullie beiden te helpen, en die speler vervolgens een slag doet terwijl jullie die bal als hulpmiddel hebben laten liggen, krijgt iedere speler die bij die afspraak was betrokken de algemene straf.
b
Een bal ergens op de baan hindert het spel

Als een andere speler redelijkerwijs van mening is dat jouw bal zijn spel zou kunnen hinderen:

 • Kan die speler van jou verlangen dat je de plaats markeert en je bal opneemt. Je bal mag in dat geval niet worden schoongemaakt (behalve wanneer de bal werd opgenomen op de green).
 • Als je de plaats niet markeert voordat je je bal opneemt of als je de opgenomen bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan, krijg je één strafslag.
 • Uitsluitend in strokeplay mag je besluiten als eerste te spelen wanneer van je wordt verlangd dat je je bal volgens deze regel opneemt.

Je mag volgens deze regel je bal niet opnemen alleen omdat jij denkt dat je bal het spel van een andere speler zou kunnen hinderen.

Als je je bal opneemt zonder dat dat door een andere speler van je werd verlangd (behalve wanneer de bal werd opgenomen op de green), krijg je één strafslag.

c
Een balmarker helpt of hindert het spel

Als een balmarker het spel zou kunnen helpen of hinderen, mag je:

 • Als het je eigen balmarker is: de balmarker verplaatsen, of
 • Als het de balmarker van een andere speler is: verlangen van die speler dat deze zijn balmarker verplaatst vanwege dezelfde redenen als bij het verzoek een bal op te nemen.

De balmarker moet zo worden verplaatst dat hij niet langer in de weg ligt, bijvoorbeeld door één of twee clubhoofdlengten uit te meten ten opzichte van zijn oorspronkelijke plek.

Straf voor overtreding van Regel 15.3: algemene straf.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 15.3: algemene straf.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

 • recht naar beneden valt zonder dat je deze gooit, ronddraait of rolt of enige andere beweging meegeeft die de plaats kan beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt, en
 • nergens je lichaam of uitrusting raakt voordat hij de grond raakt (zie Regel 14.3b).
Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemeen gebied

Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.

Het algemene gebied omvat ook alle andere afslaglocaties op de baan, anders dan de afslagplaats en alle verkeerde greens.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.