The R&A - Working for Golf
Greens
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b

Doel van de regel: Regel 13 is een regel speciaal voor greens. Greens zijn speciaal bewerkt voor het spelen van je bal over de grond en er is een vlaggenstok voor de hole op elke green. Daarom zijn hier enkele andere regels van toepassing dan voor andere gebieden van de baan.

13.1
Toegestane of vereiste handelingen op greens

Doel van de regel: deze regel staat toe dat je dingen doet op de green die gewoonlijk niet zijn toegestaan buiten de green, zoals het markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen van je bal, het repareren van beschadigingen en het verwijderen van zand en losse aarde op de green. Er is geen straf voor het per ongeluk veroorzaken van beweging van je bal of balmarker op de green.

a
Wanneer je bal op de green ligt

Je bal ligt op de green wanneer enig deel ervan:

 • de green raakt, of
 • binnen de grens van de green in of op iets ligt (zoals een los natuurlijk voorwerp of een obstakel).
b
Markeren, opnemen en schoonmaken van je bal op de green

Je bal op de green mag worden opgenomen en schoongemaakt. De plek van de bal moet worden gemarkeerd voordat hij wordt opgenomen en de bal moet worden teruggeplaatst.

c
Verbeteringen die zijn toegestaan op de green

Gedurende een ronde mag je de volgende twee handelingen op de green verrichten, ongeacht of je bal op de green ligt of erbuiten:

 • Zand en losse aarde mogen op de green (maar niet ergens anders op de baan) zonder straf worden verwijderd.
 • Je mag zonder straf beschadigingen op de green repareren door deze met normale, redelijke handelingen zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen, maar uitsluitend:
  • Door gebruik te maken van je hand, voet of ander deel van je lichaam of van een gangbare pitchfork, tee, club of soortgelijk onderdeel van een normale uitrusting.
  • Zonder het spel onnodig op te houden.

Maar wanneer je de green verbetert door handelingen die verder gaan dan wat redelijk is om de green in de oorspronkelijke staat te herstellen, krijg je de algemene straf.

“Beschadiging van de green” betekent elke beschadiging veroorzaakt door een persoon of invloed van buitenaf, zoals:

 • Beschadiging door inslag van een bal, beschadiging door schoenen (zoals spike marks) en sporen of oneffenheden veroorzaakt door uitrusting of een vlaggenstok;
 • Oude holepluggen, graspluggen, naden van graszoden en sporen of oneffenheden veroorzaakt door gereedschap of onderhoudsvoertuigen;
 • Sporen van dieren of hoefafdrukken;
 • Ingebedde voorwerpen (zoals een steen, eikel of tee).

Echter “beschadigingen van de green” omvat niet een beschadiging of staat van de green als gevolg van:

 • Gebruikelijke handelingen voor het onderhouden van de algehele staat van de green (zoals beluchtingsgaten en groeven van verticaal maaien);
 • Besproeien of regen of andere natuurkrachten;
 • natuurlijke oneffenheden van het oppervlak (zoals onkruid, kale of aangetaste gebieden of gebieden met ongelijke groei);
 • Natuurlijke slijtage van de hole.
d
Wanneer je bal of balmarker op de green beweegt

Er is geen straf wanneer jij, je tegenstander of een andere speler bij strokeplay per ongeluk jouw bal of balmarker op de green beweegt.

Je moet je bal terugplaatsen op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is) of de oorspronkelijke plek markeren met een balmarker.

Uitzondering - Wanneer je bal begint te bewegen tijdens je backswing of je slag en de slag wordt afgemaakt, moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Als natuurkrachten beweging van je bal op de green veroorzaken, is de plaats waarvan je moet spelen afhankelijk van het feit of je bal al was opgenomen en teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek:

 • De bal was al opgenomen en teruggeplaatst – Je bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (die bij benadering moet worden vastgesteld als die niet bekend is).
 • De bal is nog niet opgenomen en teruggeplaatst – De bal moet van zijn nieuwe plek gespeeld worden.
e
Opzettelijk testen van greens niet toegestaan

Als je, gedurende een ronde, opzettelijk over het oppervlak wrijft of een bal rolt om de green of een verkeerde green te testen, krijg je de algemene straf.

Uitzondering - Testen van de green van de zojuist beëindigde hole of van een oefengreen tussen het spelen van twee holes is toegestaan.

f
Verplicht ontwijken van een verkeerde green

Er is sprake van een belemmering volgens deze regel wanneer jouw bal op een verkeerde green ligt of wanneer een verkeerde green een fysieke belemmering vormt voor je voorgenomen stand of ruimte voor je voorgenomen swing.

Wanneer er sprake is van een belemmering door een verkeerde green, mag je de bal niet spelen zoals hij ligt. In plaats daarvan moet je de verkeerde green zonder straf ontwijken door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de dropzone zoals aangegeven in afbeelding 13.1f.

Ontwijken volgens deze regel is niet toegestaan wanneer de belemmering uitsluitend bestaat als je keuze van een club, de wijze van je stand of swing of de speelrichting gezien de omstandigheden duidelijk onredelijk is.

Referentiepunt: het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering volledig wordt ontweken (P1).

Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt.

Beperkingen van de dropzone: De dropzone:

 • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
 • moet in hetzelfde gebied van de baan zijn als het referentiepunt.

Opmerking voor spelers: Je moet de belemmering door een verkeerde green volledig ontwijken.

Straf voor het  spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.1: Algemene straf.

13.2
De vlaggenstok

Doel van de regel: Deze regel beschrijft hoe je mag omgaan met de vlaggenstok. Je mag de vlaggenstok in de hole laten staan of hem laten wegnemen (dit omvat ook de vlaggenstok door iemand laten bewaken en laten wegnemen nadat jouw bal is gespeeld), maar je moet een keuze maken voordat je een slag doet. Er is gewoonlijk geen straf wanneer een bal in beweging de vlaggenstok raakt.

Deze regel is van toepassing voor een bal gespeeld van elke plek op de baan, ongeacht of dit op de green is of erbuiten.

a
Vlaggenstok in de hole laten

Als je een slag doet met de vlaggenstok in de hole en de bal in beweging raakt vervolgens de vlaggenstok is er geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Voordat je een slag doet, moet je beslissen of je de slag met de vlaggenstok in de hole wilt doen. Dit doe je door de vlaggenstok in de hole te laten staan of een weggenomen vlaggenstok terug te laten plaatsen.

In beide gevallen mag je niet proberen een voordeel te behalen door de vlaggenstok opzettelijk in een andere positie te plaatsen dan in het midden van de hole. Als je dit doet en de bal in beweging raakt vervolgens de vlaggenstok, krijg je de algemene straf.

Zie volledige regels Voor informatie over bewegen of wegnemen van een vlaggenstok in de hole terwijl een bal in beweging is.

b
Vlaggenstok wegnemen uit de hole

Je mag een slag doen met de vlaggenstok weggenomen uit de hole, zodat je bal in beweging de vlaggenstok in de hole niet zal raken.

Voordat je een slag doet moet je beslissen of je zonder vlaggenstok in de hole wilt spelen. Dit doe je door de vlaggenstok te laten wegnemen uit de hole of door iemand te vragen de vlaggenstok te bewaken.

Zie volledige regels Voor situaties waarbij je wordt geacht toestemming te hebben gegeven om de vlaggenstok te bewaken en voor meer informatie over wat te doen wanneer jouw bal de vlaggenstok of persoon die hem bewaakt of heeft weggenomen raakt.

c
Bal ligt tegen vlaggenstok in de hole

Als je bal tot stilstand komt tegen de vlaggenstok die in de hole staat en enig deel van je bal bevindt zich in de hole onder het oppervlak van de green, dan wordt je bal beschouwd als uitgeholed.

Wanneer geen enkel deel van je bal zich in de hole onder het oppervlak van de green bevindt:

 • Is je bal niet uitgeholed en moet hij gespeeld worden zoals hij ligt.
 • Als de vlaggenstok wordt weggenomen en jouw bal beweegt (of hij nu in de hole valt of wegrolt van de hole), volgt er geen straf en moet hij worden teruggeplaatst op de rand van de hole.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 13.2c: algemene straf.

13.3
Bal op de rand van de hole
a
Wachttijd om vast te stellen of je bal op de rand van de hole in de hole gaat vallen

Wanneer enig deel van je bal over de rand van de hole hangt, mag je voldoende tijd nemen om de hole te bereiken en vervolgens tien seconden wachten om te zien of je bal in de hole zal vallen.

Als je bal binnen deze tijd in de hole valt, heb je uitgeholed met je vorige slag.

Als je bal binnen deze tijd niet in de hole valt:

 • Wordt je bal geacht stil te liggen.
 • Als je bal daarna in de hole valt voordat hij wordt gespeeld, heb je uitgeholed met je vorige slag, maar moet je één strafslag optellen bij jouw score voor deze hole.
b
Wat te doen als je bal op de rand van de hole is opgenomen of bewogen voordat de wachttijd is verstreken

Zie volledige regels Voor informatie over wat te doen wanneer je bal op de rand van de hole is opgenomen of bewogen voordat de 10 seconden wachttijd is verstreken.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

 • Kunstmatig verharde wegen en paden en hun kunstmatige randen.
 • Gebouwen en voertuigen.
 • Sproeikoppen, drainageputten en schakelkasten.
 • Uitrusting van de speler, vlaggenstokken en harken.
Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Tee

Een voorwerp dat wordt gebruikt om je bal op te plaatsen om vanaf de afslagplaats te spelen. Een tee mag niet langer zijn dan 4 inches (101.6 mm) en moet voldoen aan de regels voor uitrusting.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Invloed van buitenaf

Elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met je bal of uitrusting of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij en jouw caddie of jouw partner of tegenstander of ieder van hun caddies;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders (waaronder een andere bal in beweging), behalve natuurkrachten.
Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Tee

Een voorwerp dat wordt gebruikt om je bal op te plaatsen om vanaf de afslagplaats te spelen. Een tee mag niet langer zijn dan 4 inches (101.6 mm) en moet voldoen aan de regels voor uitrusting.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Natuurkrachten

De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Natuurkrachten

De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

 • recht naar beneden valt zonder dat je deze gooit, ronddraait of rolt of enige andere beweging meegeeft die de plaats kan beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt, en
 • nergens je lichaam of uitrusting raakt voordat hij de grond raakt (zie Regel 14.3b).
Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

 • Referentiepunt: het punt van waar de afmeting van de dropzone worden gemeten.
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentie punt: de dropzone is één of twee clublengten vanaf het referentie punt, maar met bepaalde beperkingen:
 • Beperkingen van de plaats van de dropzone: de plaats van de dropzone kan op één of meer manieren zijn beperkt, zodat bijvoorbeeld:
  • Deze zich alleen in bepaalde gedefinieerde gebieden van de baan bevindt, zoals alleen in het algemene gebied, maar niet in een bunker of een hindernis,
  • Deze niet dichter bij de hole is dan het referentiepunt of buiten de hindernis of de bunker die wordt ontweken moet zijn, of
  • Deze bevindt zich daar waar er geen belemmering bestaat (zoals bepaald in de desbetreffende regel) van de belemmering die wordt ontweken.
Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.