The R&A - Working for Golf
Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon, dier of voorwerp; Opzettelijke handelingen om invloed uit te oefenen op een bal in beweging
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
11.1
a
b
11.2
11.3

Doel van de regel: Regel 11 beschrijft wat je moet doen als jouw bal in beweging een persoon, een dier, uitrusting of iets anders op de baan raakt. Er volgt geen straf wanneer dit per ongeluk gebeurt en gewoonlijk moet je het resultaat accepteren, of dat nu gunstig is of niet, en de bal spelen waar hij tot stilstand komt. Regel 11 beperkt ook de mogelijkheid om opzettelijk handelingen te verrichten die van invloed zijn op de plaats waar de bal tot stilstand kan komen.

11
Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon, dier of voorwerp; Opzettelijke handelingen om invloed uit te oefenen op een bal in beweging

Deze regel is van toepassing op elk moment dat je bal in het spel in beweging is (na een slag of anderszins), behalve wanneer je bal is gedropt in een dropzone en nog niet tot stilstand is gekomen. Die situatie wordt behandeld in Regel 14.3.

11.1
Je bal in beweging raakt een persoon of een invloed van buitenaf
a
Geen enkele speler krijgt straf

Als jouw bal in beweging per ongeluk een persoon raakt of een invloed van buitenaf, daarbij inbegrepen jezelf, elke andere speler of een van jullie caddies of uitrusting, dan krijgt geen enkele speler straf.

Uitzondering – Bal gespeeld op de green bij strokeplay: Als jouw bal in beweging een andere, stilliggende bal op de green raakt en beide ballen lagen op de green voor jouw slag, krijg jij de algemene straf.

b
De bal moet worden gespeeld zoals hij ligt

Als jouw bal in beweging per ongeluk een persoon of een invloed van buitenaf raakt, moet je bal gespeeld worden zoals hij ligt, behalve in twee situaties:

Uitzondering 1 - Wanneer je bal, waar vandaan ook gespeeld behalve op de green, tot stilstand komt op een persoon, een dier of een bewegende invloed van buiten af.

Uitzondering 2 - Wanneer je bal, gespeeld op de green, per ongeluk een persoon, een dier of een los obstakel (met inbegrip van een andere bal in beweging) op de green raakt.

Zie volledige regels Voor meer informatie over deze twee uitzonderingen.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 11.1: Algemene straf.

11.2
Bal in beweging opzettelijk van richting veranderd of gestopt door een persoon

Als een bal in beweging opzettelijk van richting is veranderd of gestopt door een speler of als hij de uitrusting raakt die daar opzettelijk is neergezet, volgt er gewoonlijk een straf en mag de bal niet gespeeld worden zoals hij ligt.

Zie volledige regels Voor informatie waar een bal gespeeld moet worden die opzettelijk van richting is veranderd of gestopt en of er enige straf volgt.

11.3
Opzettelijk voorwerpen verplaatsen of omstandigheden veranderen om een bal in beweging te beïnvloeden

Terwijl een bal in beweging is mag je niet opzettelijk de fysieke omgeving veranderen of losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels opnemen of verplaatsen om invloed uit te oefenen op de plaats waar de bal tot stilstand zou kunnen komen.

Uitzondering - Je mag de volgende dingen verplaatsen: een weggenomen vlaggenstok, een stilliggende bal op de green of ieder ander deel van de uitrusting van de speler (anders dan een stilliggende bal ergens anders dan op de green of een balmarker ergens op de baan).

Straf voor overtreding van Regel 11.3: algemene straf.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

 • recht naar beneden valt zonder dat je deze gooit, ronddraait of rolt of enige andere beweging meegeeft die de plaats kan beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt, en
 • nergens je lichaam of uitrusting raakt voordat hij de grond raakt (zie Regel 14.3b).
Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

 • Referentiepunt: het punt van waar de afmeting van de dropzone worden gemeten.
 • Afmeting van de dropzone gemeten vanaf het referentie punt: de dropzone is één of twee clublengten vanaf het referentie punt, maar met bepaalde beperkingen:
 • Beperkingen van de plaats van de dropzone: de plaats van de dropzone kan op één of meer manieren zijn beperkt, zodat bijvoorbeeld:
  • Deze zich alleen in bepaalde gedefinieerde gebieden van de baan bevindt, zoals alleen in het algemene gebied, maar niet in een bunker of een hindernis,
  • Deze niet dichter bij de hole is dan het referentiepunt of buiten de hindernis of de bunker die wordt ontweken moet zijn, of
  • Deze bevindt zich daar waar er geen belemmering bestaat (zoals bepaald in de desbetreffende regel) van de belemmering die wordt ontweken.
Invloed van buitenaf

Elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met je bal of uitrusting of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij en jouw caddie of jouw partner of tegenstander of ieder van hun caddies;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders (waaronder een andere bal in beweging), behalve natuurkrachten.
Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Invloed van buitenaf

Elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met je bal of uitrusting of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij en jouw caddie of jouw partner of tegenstander of ieder van hun caddies;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders (waaronder een andere bal in beweging), behalve natuurkrachten.
Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.