De officiële Golfregels

De Golfregels zijn veelomvattend en bieden een antwoord op de vele situaties die zich voordoen tijdens het spel dat wereldwijd wordt gespeeld op veel verschillende soorten banen door spelers van alle niveau's.

Zoeken in de regels
About Definitions
There are over 70 defined terms and these form the foundation around which the Rules are written. A good knowledge of the defined terms (which are in a lighter blue and bold) is very important to the correct application of the Rules.


A


Abnormale baanomstandigheden
Advies
Afslagplaats
Algemeen gebied
Algemene straf

B


Baan
Bal Bewogen
Balmarker
Bekend of praktisch zeker
Buiten de baan - Out-of-bounds
Bunker

C


Caddie
Clublengte
Commissie

D


Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering
Dier
Droppen
Dropzone

E


Eer
Ernstige overtreding

G


Gat gemaakt door een dier
Gebieden van de baan
Green
Grond in bewerking - Ground Under Repair

H


Hindernis
Hole

I


In het spel
Ingebed
Integraal deel van de baan
Invloed van buitenaf

L


Ligging
Los natuurlijk voorwerp
Los obstakel

M


Marker
Markeren
Matchplay

N


Natuurkrachten

O


Obstakel
Omstandigheden die de slag beïnvloeden
Out-of-boundsmarkering

P


Partij
Partner
Provisionele bal
Punt met de minste belemmering

R


Referee
Regels voor uitrusting
Ronde

S


Scorekaart
Slag
Slag en afstand
Speellijn
Stand
Strokeplay

T


Tee
Tegenstander
Terugplaatsen
Tijdelijk water

U


Uitgeholed
Uitrusting

V


Vast obstakel
Verbeteren
Verboden speelzone
Verkeerde bal
Verkeerde green
Verkeerde plaats
Verloren
Vervangen
Vlaggenstok
Gat gemaakt door een dier

Elk gat door een dier in de grond gegraven, behalve gaten gegraven door dieren die ook zijn gedefinieerd als losse natuurlijke voorwerpen (zoals wormen of insecten).

Het begrip gat gemaakt door een dier omvat:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Tijdelijk water

Iedere tijdelijke concentratie van water op de grond (zoals regen- of beregeningsplassen of plassen als gevolg van het overlopen van enige waterpartij) die zich buiten een hindernis bevindt en die zichtbaar is voor of nadat je je stand inneemt (zonder daarbij overdreven met je voeten druk uit te oefenen op de grond).

Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als je op de grond stapt; er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat je je stand hebt ingenomen.

Bijzonderheden:

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Gebieden van de baan

De vijf gedefinieerde gebieden die de baan vormen: (1) het algemene gebied, (2) de afslagplaats waar je het spelen van een hole moet beginnen, (3) alle hindernissen, (4) alle bunkers en (5) de green van de hole die je speelt.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Algemeen gebied

Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.

Het algemene gebied omvat ook alle andere afslaglocaties op de baan, anders dan de afslagplaats en alle verkeerde greens.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Clublengte

De lengte van de langste club van de 14 (of minder) clubs die je bij je hebt tijdens de ronde (zoals toegestaan in Regel 4.1b (1)), anders dan een putter. Bijvoorbeeld als de langste club (anders dan een putter) die je bij je hebt tijdens een ronde een driver is van 43 inch (109,22 cm), dan is een clublengte voor jou voor die ronde 43 inch (109,22 cm).

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Abnormale baanomstandigheden

Een gat van een dier, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Verboden speelzone

Een deel van de baan waar de Commissie het spelen van een bal heeft verboden. Een verboden speelzone moet worden gemarkeerd als een deel van óf een abnormale baanomstandigheid óf een hindernis.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Gebieden van de baan

De vijf gedefinieerde gebieden die de baan vormen: (1) het algemene gebied, (2) de afslagplaats waar je het spelen van een hole moet beginnen, (3) alle hindernissen, (4) alle bunkers en (5) de green van de hole die je speelt.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Clublengte

De lengte van de langste club van de 14 (of minder) clubs die je bij je hebt tijdens de ronde (zoals toegestaan in Regel 4.1b (1)), anders dan een putter. Bijvoorbeeld als de langste club (anders dan een putter) die je bij je hebt tijdens een ronde een driver is van 43 inch (109,22 cm), dan is een clublengte voor jou voor die ronde 43 inch (109,22 cm).

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Gebieden van de baan

De vijf gedefinieerde gebieden die de baan vormen: (1) het algemene gebied, (2) de afslagplaats waar je het spelen van een hole moet beginnen, (3) alle hindernissen, (4) alle bunkers en (5) de green van de hole die je speelt.

Algemeen gebied

Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.

Het algemene gebied omvat ook alle andere afslaglocaties op de baan, anders dan de afslagplaats en alle verkeerde greens.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Gat gemaakt door een dier

Elk gat door een dier in de grond gegraven, behalve gaten gegraven door dieren die ook zijn gedefinieerd als losse natuurlijke voorwerpen (zoals wormen of insecten).

Het begrip gat gemaakt door een dier omvat:

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Algemeen gebied

Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.

Het algemene gebied omvat ook alle andere afslaglocaties op de baan, anders dan de afslagplaats en alle verkeerde greens.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Grond in bewerking - Ground Under Repair

Elk deel van de baan dat door de Commissie tot grond in bewerking is verklaard (door het te markeren of op een andere manier aan te duiden).

Grond in bewerking omvat ook de volgende zaken, zelfs als de Commissie deze niet als zodanig heeft vastgesteld:

De grens van grond in bewerking behoort te worden gemarkeerd door palen of lijnen:

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Tee

Een voorwerp dat wordt gebruikt om je bal op te plaatsen om vanaf de afslagplaats te spelen. Een tee mag niet langer zijn dan 4 inches (101.6 mm) en moet voldoen aan de regels voor uitrusting.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Bekend of praktisch zeker

De maatstaf om te bepalen wat er met je bal is gebeurd – bijvoorbeeld of je bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of hij is bewogen of waardoor hij is bewogen.

Bekend of praktisch zeker betekent meer dan alleen mogelijk of waarschijnlijk. Het betekent dat:

Bal Bewogen

Wanneer je stilliggende bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek en dit met het blote oog waarneembaar is (los van het feit of iemand het daadwerkelijk ziet gebeuren).

Dit geldt voor een verplaatsing van je bal naar boven en beneden of horizontaal in enige richting ten opzichte van de oorspronkelijke plek.

Indien je bal alleen wiebelt (ook wel oscilleren genoemd) en op de oorspronkelijke plek blijft of daarnaar terugkeert, heeft je bal niet bewogen.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Dropzone

Het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel. Iedere regel over belemmeringen schrijft het gebruik van een dropzone voor waarvan de afmeting en plaats gebaseerd zijn op de volgende criteria:

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Clublengte

De lengte van de langste club van de 14 (of minder) clubs die je bij je hebt tijdens de ronde (zoals toegestaan in Regel 4.1b (1)), anders dan een putter. Bijvoorbeeld als de langste club (anders dan een putter) die je bij je hebt tijdens een ronde een driver is van 43 inch (109,22 cm), dan is een clublengte voor jou voor die ronde 43 inch (109,22 cm).

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ingebed

Je bal is ingebed wanneer deze als gevolg van de vorige slag in zijn eigen pitchmark ligt, zodanig dat enig deel van de bal zich onder het grondoppervlak bevindt. Om ingebed te zijn, is het niet noodzakelijk dat je bal aarde raakt (er mag bijvoorbeeld gras of losse natuurlijke voorwerpen tussen je bal en de aarde zitten).

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Natuurkrachten

De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Regels voor uitrusting

De specificaties en andere regels voor clubs, ballen en andere uitrusting die je mag gebruiken gedurende een ronde. De regels voor uitrusting zijn te vinden op RandA.org/EquipmentStandards.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Verboden speelzone

Een deel van de baan waar de Commissie het spelen van een bal heeft verboden. Een verboden speelzone moet worden gemarkeerd als een deel van óf een abnormale baanomstandigheid óf een hindernis.

Abnormale baanomstandigheden

Een gat van een dier, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Verkeerde bal

Elke andere bal dan jouw:

Voorbeelden van een verkeerde bal zijn de bal in het spel van een andere speler, een achtergelaten bal en je eigen bal als die buiten de baan of verloren is of opgenomen is en nog niet terug in het spel is gebracht.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Verkeerde green

Elke andere green op de baan dan de green van de hole die je aan het spelen bent. Verkeerde greens zijn onderdeel van het algemene gebied.

Algemeen gebied

Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve de overige vier gedefinieerde gebieden: (1) de afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole je speelt, (2) alle hindernissen, (3) alle bunkers en (4) de green van de hole die je speelt.

Het algemene gebied omvat ook alle andere afslaglocaties op de baan, anders dan de afslagplaats en alle verkeerde greens.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Ligging

De plek waar je bal stilligt en elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de baan of out-of-bounds markering dat je bal raakt of zich er direct naast bevindt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van een bal.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Tijdelijk water

Iedere tijdelijke concentratie van water op de grond (zoals regen- of beregeningsplassen of plassen als gevolg van het overlopen van enige waterpartij) die zich buiten een hindernis bevindt en die zichtbaar is voor of nadat je je stand inneemt (zonder daarbij overdreven met je voeten druk uit te oefenen op de grond).

Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als je op de grond stapt; er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat je je stand hebt ingenomen.

Bijzonderheden:

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Balmarker

Een kunstmatig voorwerp dat wordt gebruikt om de plek van de bal te markeren, zoals een tee, een muntje, een voorwerp dat als balmarker is gemaakt of een ander klein uitrustingsstuk.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

Regels voor uitrusting

De specificaties en andere regels voor clubs, ballen en andere uitrusting die je mag gebruiken gedurende een ronde. De regels voor uitrusting zijn te vinden op RandA.org/EquipmentStandards.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

Bijzonderheden:

Tijdelijk water

Iedere tijdelijke concentratie van water op de grond (zoals regen- of beregeningsplassen of plassen als gevolg van het overlopen van enige waterpartij) die zich buiten een hindernis bevindt en die zichtbaar is voor of nadat je je stand inneemt (zonder daarbij overdreven met je voeten druk uit te oefenen op de grond).

Het is niet voldoende als de grond alleen nat, modderig of zacht is of dat er alleen even water zichtbaar is als je op de grond stapt; er moet een concentratie van water zichtbaar blijven voor of nadat je je stand hebt ingenomen.

Bijzonderheden:

Obstakel

(Zie ook vaste en losse obstakels.) Elk kunstmatig voorwerp behalve integrale delen van de baan en out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Abnormale baanomstandigheden

Een gat van een dier, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering

Het referentiepunt voor het ontwijken zonder straf van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid (Regel 16.1), een situatie met gevaarlijke dieren (Regel 16.2), een verkeerde green (Regel 13.1f) of een verboden speelzone (Regels 16.1f en 17.1e) of bij het handelen volgens een plaatselijke regel.

Het is het bij benadering vastgestelde punt dat, als je bal daar zou liggen:

Om dit referentiepunt te bepalen, moet je vaststellen met welke club, stand, swing en speellijn je de slag zou hebben gedaan.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Gebieden van de baan

De vijf gedefinieerde gebieden die de baan vormen: (1) het algemene gebied, (2) de afslagplaats waar je het spelen van een hole moet beginnen, (3) alle hindernissen, (4) alle bunkers en (5) de green van de hole die je speelt.

Abnormale baanomstandigheden

Een gat van een dier, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.